هنوزنیاموخته ایم..

آتشی که نمی سوزاند"ابراهیم"را ودریایی که غرق نمی کند"موسی"راکودکی که مادرش اورا به دست موجهای نیل می سپارد...تابرسدبه خانه تشنه به خونش.دیگری رابرادارانش به چاه می اندازنند سرازخانه عزیزمصردرمی آورد.آیا هنوز نیاموخته ای؟!که اگرهمه عالم قصدضرر رساندن توراداشته باشندوخدانخواهد نمی توانند پس به "تدبیرش"اعتمادکن به "حکمتش"دل بسپار .به او"توکل"کن وبه سمت او"قدمی بردار"تاده قدم آمدنش به سوی اورا به تماشابنشینی...

/ 5 نظر / 9 بازدید
s

مرسییییییییییی[دست][دست]

انسان

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآفرین ...عالیییییییییییییییییییییییی[گل][گل][گل][گل][گل][گل]

hamkelasi

20

محمد

به بعضیا باید گفت: دم از مردونگی نزن! سنگینه... سرفه ات می گیره!